BLYNK
HOME       📲 GETTING STARTED       📗 DOCS       ❓HELP CENTER       👉 SKETCH BUILDER

Không Ping được giữa ESP8266 và Arduino Mega 2560

Chào mọi người. Mình đang test thử điều khiển LED qua ESP8266 trên bảng Arduino Mega 2560. Mình gặp vấn đề khi mở cửa sổ Serial Monitor, không Ping đc giữa ESP8266 và arduino. Mọi người có biết lỗi gì k ạ? và cách khắc phục như nào?

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>

char auth[] = "52e6da454cda43318ecfbd8295263cdc";
char ssid[] = "ss407";
char pass[] = "12345678";

#define EspSerial Serial3
ESP8266 wifi(&EspSerial);
#define ESP8266_BAUD 115200

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}

@TrinhHai bạn kết nối tx vs rx của esp8266 qua chân TX1 RX1 của Mega 2560 nhé bạn.

1 Like

@noi
chào bạn. cám ơn vì bạn đã trả lời. mình đã đổi sang chân RX1 và TX1 nhưng vẫn k đc

@TrinhHai Please do NOT post multiple topics on same issue! I have removed the other two and will leave this one as it has the most information.

1 Like

Is your ESP-01 even set for this BAUD rate? Usually they are set for 9600. Double check with AT commands (Google for more info) and set your sketch for the correct rate if it is not already.

1 Like

@TrinhHai Hmm, I looked back at your info… and I think your ESP BAUD is fine, as it is showing the connection in the serial monitor.

Look at these troubleshooting directions…

http://docs.blynk.cc/#troubleshooting

After enabling Debug please copy/paste that serial output here. Format it as if it were code for proper viewing… like this…

Blynk - FTFC

2 Likes

e điều khiển đc rồi ạ. Lý do là trước khi làm, e k nạp firmward cho ESP8266

3 Likes

Sorry. I got it

1 Like

A post was split to a new topic: How to load firmware. Connecting Mega with ESP8266v1