Add dự án từ blynk legacy vào blynk 2.0 qua qr code

mình có 1 mã qr code, mà khi quét bằng blynk legacy thì nó sẽ tải dự án về và cứ thể dùng. nhưng mà blynk 2.0 thì 0 thấy phần quét qr code để mình quét và tải dự án về. ai biết cách nào để tải dự án về qua qr code trên blynk 2.0 thì chỉ giúp mình với

Answered in your other topic…

Closing this duplicate topic.

Pete.