Time trể cho 1 chân ra bất kì khi nhấn trên blynk-esp8266

mình muốn tạo 1 time trể(khi nhấn on thì tầm vài phút output mới on, nhấn off thì off liền) cho 1 ngỏ ra bất kì khi nhấn nút trên blynk(esp32) mà ko biết code ntn, mình xin đc hướng đẫn, tks!

You need to use a BlynkTimer in timeout mode.
Search the forum for timeout timers and lambda functions and you will see many examples.

Pete.

1 Like