I have a problem that I charge 1000 energy points for 45,000 VND, but I did not receive 1000 points and lost money. Who can help me?

Xin chào!
Trước khi tạo chủ đề mới cần lưu ý:

 1. Tìm kiếm các chủ đề liên quan đến vấn đề của bạn trên diễn đàn trước khi hỏi?
 2. Hướng dẫn tại http://docs.blynk.cchttp://help.blynk.cc/
 3. Thêm chi tiết :
  • Tên thiết bị + kiểu thiết bị. Ví dụ: Arduino UNO sử dụng mạch Ethernet Shield
  • Điện thoại hỗ trợ (iOS hoặc Android) + phiên bản.
  • Máy chủ Blynk Quốc Tế hay Máy chủ Blynk cá nhân
  • Thư viện Blynk phiên bản nào
  • Thêm mã phác thảo của bạn.:point_up:Code của bạn phải nằm trong mã code này
  Đơn giản chỉ cần dán mã của bạn giữa `` `Nếu bạn không định dạng mã của bạn, chủ đề của bạn có thể bị xóa bởi người kiểm duyệt.

  void loop()

please help me

As has been the case with similar “help, lost money” requests posted here for this issue, it generally it just seems to take time to process/show up, particularly for some countries… probably a Google Play thing.

Sometimes, even removing and reloading the App (all your info is stored on the cloud, not the phone) will “see” the updated ballance.

1 Like

thank you <3