Esp32 Blynk and local

Xin hướng dẫn code tham khảo, esp32 vừa dùng blynk khi có internet và local khi bị mất internet, tks!

Search for Blynk.config and Blynk.connect.

Pete.

2 Likes