Blynk (legacy) and Blynk IoT

Blynk (legacy) này có bị xóa không mọi người, hay là nó tồn tại song song với Blynk IoT, tks!